اردوی جهادی روستای استلج

اردوی جهادی روستای استلج

در استان قزوین از روستا های شهرستان آوج در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۴ به مدت ۱۰ روز توسط  ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار شد که در آن ۲ دستگاهیونیت سیار دندانپزشکی و ۲ عدد صندلی سیار دندانپزشکی این شرکت نصب شده است . مدیر عامل و پرسنل این شرکت برای ارائه خدمات بهتر و حضور در این امر مهم در این اردو شرکت کردند .

افزودن دیدگاه جدید